การประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) ระดับชาติ ครั้ง ที่ 43

คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หน่วยปฏิบัติการ อว.ส่วนหน้า จังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมจัดนิทรรศการ […]

เครื่องกระตุ้นการงอก เมล็ดพันธุ์ด้วยสนามแม่เหล็ก

“เครื่องกระตุ้นการงอก เมล็ดพันธุ์ด้วยสนามแม่เหล็ก” หลักการ การใช้สนามแม่เหล็กเพื่อเปลี่ยนโครงสร้างขนาดการรวมตัวโมเลกุลของน้ำที่มีขนาดใหญ่ (ขนาด 50 โมเลกุล) ภายในเซลล์ของเมล็ดให้มีขนาดการรวมตัวโมเลกุลเล็กลงที่มีความเสถียร (ขนาด 5 […]

การให้บริการทางสัตวแพทย์ เพื่อน้ำนมปลอดสาร ปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย

การให้บริการทางสัตวแพทย์ เพื่อน้ำนมปลอดสาร ปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย (Building community enterprise) แอพพลิเคชั่นเซียนแดรี่ (เซียนวัว) (Zyanwoa.com) […]

โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชนจังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 22 มีนาคม 2566 คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคามเข้าร่วมจัดนิทรรศการและเผยแพร่ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในกิจกรรม “โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม […]

โครงการชุมชนต้นแบบเกษตรอินทรีย์ครบวงจรเพื่อการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยความร่วมมือของคณะเทคโนโลยี คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรม-ศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ และคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ร่วมกับชุมชนบ้านหนองยาง ตำบล หัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม และชุมชนใกล้เคียงที่เข้าร่วมสร้างเครือข่าย […]

โครงการนวัตกรรมการเพาะเลี้ยงกบตามหลักปฏิบัติที่ดีในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

มหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยความร่วมมือของคณะเทคโนโลยี คณะวิทยาการสารสนเทศ คณะการบัญชีและการจัดการ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับเกษตรกรบ้านสี่เหลี่ยม ตำบลหนองบัวแก้ว เกษตรกร บ้านดงเย็น ตำบลราษฎรเจริญ และเกษตรกรบ้านบ้านดงแคน […]

โครงการห้องเรียนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น

โครงการห้องเรียนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น : การสอนโดยอาศัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นฐานการเรียนรู้ ภายใต้ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564มหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยความร่วมมือของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช […]

โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านห้วยทราย ตำบลโนนราษี อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยความร่วมมือของคณะการบัญชีและการจัดการ คณะเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ และศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม ร่วมกับหน่วยส่งเสริมหม่อนไหมมหาสารคาม วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงไหมบ้านหนองบัวแปะ และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้าทอมือสีธรรมชาติบ้านขามเรียง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานวัตกรรมการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เส้นขนมจีนให้มีคุณภาพและพัฒนากระบวนการผลิตผ้าไหมตามมาตรฐาน […]

โครงการพัฒนานวัตกรรมการเพราะเลี้ยงกบด้วยจุลินทรีย์ พร้อมควบคุมคุณภาพน้ำด้วยเทคโนโลยี loT

มหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยความร่วมมือของคณะเทคโนโลยี คณะวิทยาการสารสนเทศ คณะการบัญชีและการจัดการหลักสูตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ร่วมกับ สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกันพัฒนาพื้นที่ชุมชนบ้านสี่เหลี่ยม ตำบลหนองบัวแก้ว อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย […]

โครงการแนวทางการพัฒนาการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าโคกข่าวกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาวะ

มหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยความร่วมมือของคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะสถาปัตยกรรมศาสต์ ผังเมือง และนฤมิตรศิลป์ คณะการบัญชีและการจัดการ และสถาบันวิจัยวลัยรุขเวช ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลอำเภอชื่นชม และเครือข่ายราษฎรอาสาพิทักษ์ป่าโคกข่าว (รสทป.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาวะโดยใช้ความเป็นธรรมชาติและสมุนไพรท้องถิ่นของผืนป่าโคกข่าว […]