การจัดทำต้นแบบหรือแพทเทิร์นสำหรับผลิตภัณฑ์จากเศษผ้าไหม แก่กลุ่มชาวบ้านหนองผือ ตำบลก้ามปู อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

วันศุกร์ที่ 7 กรกฏาคม 2566 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ลงพื้นที่ติดตาม การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่อง […]

การถ่ายทอดนวัตกรรมการเลี้ยงปลากัดด้วยระบบน้ำหมุนเวียน และเปลี่ยนถ่ายน้ำด้วยเทคโนโลยี loT แก่กลุ่มเพาะเลี้ยงปลากัด จังหวัดมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ลงพื้นที่ติดตามโครงการ📌 “การถ่ายทอดนวัตกรรมการเลี้ยงปลากัดด้วยระบบน้ำหมุนเวียน และเปลี่ยนถ่ายน้ำด้วยเทคโนโลยี loT แก่กลุ่มเพาะเลี้ยงปลากัด จังหวัดมหาสารคาม” ภายใต้ “โครงการบริการวิชาการแบบบูรณาการเพื่อสร้างนวัตกรรมและชุมชนต้นแบบสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” […]

โครงการบริการวิชาการแบบบูรณาการเพื่อสร้างนวัตกรรมและชุมชนต้นแบบสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันอังคาร ที่ 27 มิถุนายน 2566 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมกับคณะวิทยาการสารสนเทศ และคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาสัยมหาสารคาม ได้จัด […]

โครงการพัฒนาสมรรถะของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (ฐม.) ในการคัดกรองและการดูแลผู้สูงอายุที่เสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อม ระยะที่ 2

เมื่อวันพุธ ที่ 14 มิถุนายน 2566 คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาสัยมหาสารคาม ได้จัด”โครงการพัฒนาสมรรถะของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน […]

โครงการ การพัฒนาวัตถุดิบสมุนไพรเพื่อเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์ตามนโยบายมหาสารคามเมืองสมุนไพรเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพ

เมื่อวันศุกร์ ที่ 9 มิถุนายน 2566 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ได้ลงพื้นที่เข้าร่วมสังเกตการณ์โครงการบริการวิชาการแบบบูรณาการเพื่อสร้างนวัตกรรมและชุมชนต้นแบบสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. […]

การอบรมเพื่อถ่ายทอดกระบวนการผลิตเครื่องดื่มมันแกวฟังก์ชัน การจัดการด้านการผลิตและ Productivity

วันพุธ ที่ 31 พฤษภาคม 2566 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ได้เข้าสังเกตการณ์โครงการบริการวิชาการแบบบูรณาการเพื่อสร้างนวัตกรรมและชุมชนต้นแบบสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. […]

การอบรมเชิงปฎิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการสร้างมัคคุเทศก์น้อย/เยาวชนในการให้บริการ

วันจันทร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2566 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ได้เข้าสังเกตการณ์โครงการบริการวิชาการแบบบูรณาการเพื่อสร้างนวัตกรรมและชุมชนต้นแบบสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. […]

โครงการพัฒนาสมรรถนะของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการคัดกรองและการดูและผู้สูงอายุที่เสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อม

วันเสาร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2566 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ลงพื้นที่ติดตาม “โครงการบริการวิชาการแบบบูรณาการเพื่อสร้างนวัตกรรมและชุมชนต้นแบบสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” […]

การใช้เทคโนโลยีการหมักจากเชื้อจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการผลิตอาหารสัตว์จากวัตถุดิบในท้องถิ่นและเศษเหลือทางการเกษตร

วันศุกร์ ที่ 26 พฤษภาคม 2566 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ได้เข้าสังเกตการณ์โครงการบริการวิชาการแบบบูรณาการเพื่อสร้างนวัตกรรมและชุมชนต้นแบบสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. […]

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารแพะต้นทุนต่ำจากวัตถุดิบท้องถิ่น” ณ ประสิทธิ์ฟาร์มแพะ บ้านโนนแห่ ตำบลบ้านกู่ อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม

วันอังคาร ที่ 9 พฤษภาคม 2566 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ได้เข้าสังเกตการณ์โครงการบริการวิชาการแบบบูรณาการเพื่อสร้างนวัตกรรมและชุมชนต้นแบบสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. […]