ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

เอกสารประจำปี พ.ศ. 2567

เอกสารประกอบโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงการบริการวิชาการ ปี 2567 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม – มมส.บริการวิชาการ ปี 2567 ชุดโครงการย่อย ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม – มมส.บริการวิชาการ ปี 2567 ชุดโครงการใหญ่ ดาวน์โหลด

เอกสารประจำปี พ.ศ. 2566

เอกสารประกอบโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ปี 2566 ดาวน์โหลด
ขออนุมัติเบิกเงินบริการวิชาการ ปี 2566 ดาวน์โหลด
ขออนุมัติเบิกเงินบริการวิชาการ ปี 2566 ดาวน์โหลด
สัญญาการรับทุนบริการวิชาการ ปี 2566 ดาวน์โหลด
สัญญาการรับทุนบริการวิชาการ ปี 2566 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงการบริการวิชาการ ปี 2566 ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบฟอร์มรายงานฉบับสมบูรณ์ ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มปกรายงาน (ตัวอย่าง) ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มปกรายงาน (เปล่า) ดาวน์โหลด

เอกสารประจำปี พ.ศ. 2562

เอกสารโครงการบูรณาการหลักสูตรเพื่อชุมชน

ขออนุมัติเบิกเงินโครงการบูรณาการหลักสูตรเพื่อชุมชน ดาวน์โหลด
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการบูรณาการหลักสูตรเพื่อชุมชน ดาวน์โหลด
ตัวอย่างแบบประเมินโครงการ-2 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม-มมส.-บูรณาการหลักสูตรเพื่อชุมชน-2562 ดาวน์โหลด
แบบสำรวจความต้องการ ดาวน์โหลด
สัญญา-มมส.-บูรณาการหลักสูตรเพื่อชุมชน-2562 ดาวน์โหลด

เอกสารประจำปี พ.ศ. 2561

เอกสารประกาศผลการพิจารณาบริการวิชาการแบบมุ่งเป้า พ.ศ. 2561

ขออนุมัติเบิกเงินโครงการบริการวิชาการแบบมุ่งเป้า ดาวน์โหลด
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการบริการวิชาการแบบมุ่งเป้า ดาวน์โหลด
ตัวอย่างแบบประเมินโครงการ-1 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม-มมส.บริการวิชาการมุ่งเป้า.2561 ดาวน์โหลด
แบบรายงานฉบับสมบูรณ์-2561-1 ดาวน์โหลด
มมส.-ใช้ประโยชน์-01 ดาวน์โหลด
สัญญามมส.บริการวิชาการแบบมุ่งเป้า-02-61 ดาวน์โหลด
ปกรายงาน ดาวน์โหลด

เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง

เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2561 ดาวน์โหลด
ใบรายงานขอซื้อขอจ้างพัสดุ ดาวน์โหลด
ใบสำคัญรับเงิน ดาวน์โหลด
ใบเสนอราคาจ้าง ดาวน์โหลด
ใบเสนอราคาจ้าง-1 ดาวน์โหลด
ใบรายการรายละเอียดบันทึกข้อความ ดาวน์โหลด
ตัวอย่าง-ข้อกำหนดรายละเอียดงานจ้าง-TOR ดาวน์โหลด
รายการตรวจสอบเอกสารเบิกจ่าย-Check-List ดาวน์โหลด
ขั้นตอนและแผนผังทางเดินเอกสาร ดาวน์โหลด