ผลการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยฯ และค่าธรรมเนียมการตพิมพ์บทความวิจัยฯ ประจำปี 2566

1 การจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย ประจำปี พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 5)2 การจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการเพื่อสร้างเครือข่ายงานวิจัย ประจำปี พ.ศ. […]

ผลการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยฯ

ผลการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยฯ และค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความวิจัยฯ ประจำปี 2566

ประกาศผล โครงการบริการวิชาการแบบบูรณาการเพื่อสร้างนวัตกรรม ครั้งที่ 4

ประกาศผลการพิจารณาการจัดสรรทุนอุดหนุน โครงการบริการวิชาการแบบบูรณาการเพื่อสร้างนวัตกรรม และชุมชนต้นแบบสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 4

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

ประกาศกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามเรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยมหาสารคามเรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคามตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะเชี่ยวชาญเฉพาะหรือประเภททั่วไป (พนักงานที่จ้างตามสัญญาจ้างไม่เกิน 4 ปี)(ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ)

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคามตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะเชี่ยวชาญเฉพาะหรือประเภททั่วไป (พนักงานที่จ้างตามสัญญาจ้างไม่เกิน 4 ปี)เลขประจำตำแหน่ง/ตำแหน่ง 314003 นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ