ศูนย์เครื่องมือกลาง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

บริการเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ แก่อาจารย์ นิสิต นักศึกษา บุคลากร หรือบุคคลทั่วไปเข้าใช้บริการ

บริการจองเครื่องมือ

ประวัติและความเป็นมา พอสังเขป

ศูนย์เครื่องมือกลางเป็นศูนย์ที่ศาสตราจารย์ ดร.นพ.อดุลย์ วิริยเวชกุล (ราชบัณฑิต)อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามในขณะนั้นได้อนุมัติให้จัดตั้งขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากรองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมัปปิโต และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รำไพ เกณฑ์สาคูได้เสนอจัดตั้ง ศูนย์เครื่องมือกลาง ต่ออธิการบดี จากการปรึกษาหารืออธิการบดีมีความเห็นร่วมกันว่า ควรดำเนินการจัดตั้งศูนย์เครื่องมือกลาง โดยให้ดำเนินการด้านการให้ความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคามกับภาคเอกชน การให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบให้กับคณาจารย์ นักวิจัย และนิสิตของมหาวิทยาลัย ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวมทั้งแสวงหารายได้ให้กับทางศูนย์เครื่องมือกลาง และมหาวิทยาลัยมหาสารคามจึงได้ตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์เครื่องมือกลางขึ้น เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2550โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมัปปิโต ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการศูนย์เครื่องมือกลาง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รำไพ เกณฑ์สาคู ดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานกรรมการศูนย์เครื่องมือกลาง ดังคำสั่งที่ 4350/2550 และได้รับความร่วมมือเบื้องต้นจากคณาจารย์จากหลายคณะ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และโครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทย์และสัตวศาสตร์ เป็นผู้ร่วมดำเนินงานและได้ร่วมงานอย่างต่อเนื่องและปฏิบัติตามพันธกิจด้านต่างๆตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2550 เป็นต้นมา

เครื่องมือของศูนย์เครื่องมือกลาง

เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ของศูนย์เครื่องมือกลาง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวสาร ศูนย์เครื่องมือกลาง

ข่าวสารต่างๆ ของศูนย์เครื่องมือกลาง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

บุคลากร

ติดต่อเรา

เบอร์โทร:

043-754068 มือถือ 086-6369977