เพิ่มช่องทาง
sl02
แบบประเมิณเว็บไซต์
Banner-profess
Slide
เพิ่มช่องทาง
previous arrow
next arrow

ข่าวทุนวิจัย

งานบริการวิชาการ

โครงการตามแบบ “มมส.การบริการวิชาการ 2567”

ประกาศผล โครงการบริการวิชาการแบบบูรณาการเพื่อสร้างนวัตกรรม ครั้งที่ 4

เปิดรับข้อเสนอโครงการ โครงการบริการวิชาการแบบบูรณาการเพื่อสร้างนวัตกรรมและชุมชนต้นแบบสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศผลการพิจารณาทุนโครงการบริการวิชาการแบบบูรณาการเพื่อสร้างนวัตกรรมและชุมชนต้นแบบสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

งานทำนุศิลปะวัฒนธรรม

ประกาศรับข้อเสนอโครงการทำนุฯรอบ4

เปิดรับข้อเสนอโครงการทำนุศิลปวัฒนธรรมระดับนานาชาติ รอบ 3

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 3/2566

หลักเกณฑ์การสนับสนุน ประเภทโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมระดับนานาชาติ รอบที่ 2

งานวารสารวิชาการ
SDGs

การจัดทำต้นแบบหรือแพทเทิร์นสำหรับผลิตภัณฑ์จากเศษผ้าไหม แก่กลุ่มชาวบ้านหนองผือ ตำบลก้ามปู อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

การถ่ายทอดนวัตกรรมการเลี้ยงปลากัดด้วยระบบน้ำหมุนเวียน และเปลี่ยนถ่ายน้ำด้วยเทคโนโลยี loT แก่กลุ่มเพาะเลี้ยงปลากัด จังหวัดมหาสารคาม

โครงการบริการวิชาการแบบบูรณาการเพื่อสร้างนวัตกรรมและชุมชนต้นแบบสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการพัฒนาสมรรถะของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (ฐม.) ในการคัดกรองและการดูแลผู้สูงอายุที่เสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อม ระยะที่ 2

จดหมายข่าว

รายงานการเรียนการทอผ้าไหมมัดหมี่ลายนาคของนิสิตแลกเปลี่ยนชาวต่างชาติ Ms. Kyra Zapf

มมส งานวิชาการรับใช้สังคม ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. – 30 เม.ย. พ.ศ. 2566

มมส งานวิชาการรับใช้สังคม ระหว่างวันที่ 1 ก.ย. – 31 ธ.ค. พ.ศ. 2565

มมส งานวิชาการรับใช้สังคม ระหว่างวันที่ 1 พ.ค. – 31 ส.ค. พ.ศ. 2565

รายงานประจำปี

รายงานประจำปีกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2565

รายงานประจำปี 2564 กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ

รายงานประจำปี 2563 กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ

ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ภาพกิจกรรม