ผลการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยฯ และค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความวิจัยฯ ประจำปี 2566

ในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ครั้งที่ 12/2566 ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ได้ดำเนินการพิจารณาบทความวิจัยที่ยื่นขอรับค่าตอบแทนการตีพิมพ์ฯ ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อย กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ […]

การจัดสรรตำแหน่งนักวิจัยผู้ช่วย ประจำหน่วยวิจัย ฯ

ในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัย ครั้งที่ 12/2566 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 มีมติการพิจารณาการจัดสรรตำแหน่งนักวิจัยผู้ช่วย ประจำหน่วยวิจัย […]

ประชาสัมพันธ์ประกาศผลการพิจารณาทุน (Fast Track) ครั้งที่ 2

ประชาสัมพันธ์ประกาศผลการพิจารณาทุน ประจำปีงบประมาณ 2567 ดำเนินการจัดส่งเอกสารประกอบการทำสัญญารับทุนภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2566 ทั้งนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงาน คุณปรมาภรณ์ หมายเลขโทรศัพท์ […]

ประชาสัมพันธ์ขยายเวลารับสมัครการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2566

1.รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น ประจำปี 25662.รางวัลเชิดชูเกียรติพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (MSU Engagement Thailand) ประจำปี 25663.รางวัลเชิดชูเกียรตินักประดิษฐ์นวัตกรรมคิดค้นดีเด่น ประจำปี 25664.รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น […]

ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการทำวิจัย ประเภทหน่วยวิจัย ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง และศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ประจำปีงบประมาณ 2567 (ครั้งที่ 2/2567)

ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภท Fundamental Fund ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภท Fundamental Fund ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 (จากการอนุมัติแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ […]