ผลการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยฯ และค่าธรรมเนียมการตพิมพ์บทความวิจัยฯ ประจำปี 2566

1 การจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย ประจำปี พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 5)2 การจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการเพื่อสร้างเครือข่ายงานวิจัย ประจำปี พ.ศ. […]

ผลการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยฯ

ผลการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยฯ และค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความวิจัยฯ ประจำปี 2566

ประชาสัมพันธ์ประกาศผลการพิจารณาการสนับสนุนทุนวิจัยเงินรายได้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

1.ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภททุนนักวิจัยอาวุโส2.ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภททุนนักวิจัยหลังปริญญาตรี (Postgraduate)3.ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภททุนนักวิจัยหลังปริญญาโท (Postmaster)4.ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภททุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Postdoc)5.การสนับสนุนการจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 […]

ประชาสัมพันธ์ประกาศผลการพิจารณาทุน จำนวน 3 ประเภททุน

ดำเนินการจัดส่งเอกสารประกอบการทำสัญญารับทุนภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ทั้งนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงาน คุณปรมาภรณ์ หมายเลขโทรศัพท์ 043 – 754416, […]

ประชาสัมพันธ์ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รุ่นที่ 2

ประชาสัมพันธ์ สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รุ่นที่ 2 […]