ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการทำวิจัย ประเภทหน่วยวิจัย ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง และศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ประจำปีงบประมาณ 2567 (ครั้งที่ 2/2567)

ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภท Fundamental Fund ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภท Fundamental Fund ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 (จากการอนุมัติแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ […]

ประกาศขายทอดตลาดของ กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ

เรื่อง การขายทอดตลาดกรณีพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพหรือไม่จำเป็นต้องใช้งานในฟาร์มมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 30 รายการ (ปศุสัตว์)

ประกาศผลการพิจารณาทุน ประจำปีงบประมาณ 2567

ประชาสัมพันธ์ประกาศผลการพิจารณาทุน ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 2 ประเภททุน ดังนี้ 1. ทุนส่งเสริมการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ (Fast […]

ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การจัดสรรตำแหน่งนักวิจัยผู้ช่วย ประจำหน่วยวิจัย ศูนย์วิจัย เฉพาะทาง ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

ขอประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การจัดสรรตำแหน่งนักวิจัยผู้ช่วย ประจำหน่วยวิจัย ศูนย์วิจัย เฉพาะทาง ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยสามารถขอจัดสรรได้ถึงวันที่ 27 […]

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 2