กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ประกาศเจตจํานงสุจริตในการทำงาน

วันที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 – 16.30 น. กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
นำโดย ศาสตราจารย์ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วิจัย และนวัฒกรรม
และนางฉวีวรรณ อรรคะเศรษฐัง รักษาการแทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
เข้าร่วมประชุม อนุกรรมการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมิณคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ด้านการป้องกันการทุจริต ครั้งที่ 2/2566
รวมทั้งบุคลากรกองส่งส่งการวิจัยและบริการวิชาการทุกคน ประกาศเจตจํานงสุจริตในการทำงานว่า กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
จะปฏิบัติงานภายใต้หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างสุดกําลัง ความสามารถ ภายใต้หลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ