ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนการวิจัย (ทุกแหล่งทุน) ประจำปีงบประมาณ 2566 ทั้งหมด 15 ประเภททุน

1. ทุนส่งเสริมอาจารย์และนักวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566 2. ประชาสัมพันธ์ ทุน Fast Track ประจำปีงบประมาณ […]

ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนวิจัย ประเภทผู้ช่วยนักวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนวิจัย ประเภทผู้ช่วยนักวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ผลการพิจารณาค่าตอบแทนการตีพิมพ์

ผลการพิจารณาค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยและผลงานวิจัยที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

เปิดรับข้อเสนอโครงการ โครงการบริการวิชาการแบบบูรณาการเพื่อสร้างนวัตกรรมและชุมชนต้นแบบสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับข้อเสนอโครงการ โครงการบริการวิชาการแบบบูรณาการเพื่อสร้างนวัตกรรมและชุมชนต้นแบบสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผู้ขอรับทุนจัดทำข้อเสนอโครงการตามแบบ “มมส.การบริการวิชาการ 2567” จำนวน […]

ประกาศผลการพิจารณาทุนโครงการบริการวิชาการแบบบูรณาการเพื่อสร้างนวัตกรรมและชุมชนต้นแบบสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศผลการพิจารณาทุนโครงการบริการวิชาการแบบบูรณาการเพื่อสร้างนวัตกรรมและชุมชนต้นแบบสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายละเอียดเพิ่มเติม..https://shorturl.asia/6BmAC

โครงการชุมชนต้นแบบเกษตรอินทรีย์ครบวงจรเพื่อการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยความร่วมมือของคณะเทคโนโลยี คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรม-ศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ และคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ร่วมกับชุมชนบ้านหนองยาง ตำบล หัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม และชุมชนใกล้เคียงที่เข้าร่วมสร้างเครือข่าย […]