ประชาสัมพันธ์ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รุ่นที่ 2

ประชาสัมพันธ์ สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รุ่นที่ 2 […]

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ประกาศเจตจํานงสุจริตในการทำงาน

วันที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 – 16.30 น. กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการนำโดย […]