ประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและการให้ทุนสนับสนุน

ตามที่ กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ได้ประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและการให้ทุนสนับสนุน โดยใช้งบประมาณสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ประจำปี 2565 แก่อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม […]

ประกาศหลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความวิจัย (Research Article) หรือบทความทางวิชาการ (Review Article)

ตามที่กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบและอนุมัติให้ปรับแก้ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องหลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความวิจัย […]

ประชาสัมพันธ์ ประกาศผลพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย

ประกาศผลพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภททุน นักวิจัยหลังปริญญาโท Postmaster และทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภททุนนักวิจัยหลังปริญญาตรี Postgraduate

ประชาสัมพันธ์ประกาศหลักเกณฑ์การขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประชาสัมพันธ์ประกาศหลักเกณฑ์การขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ทั้งนี้ นักวิจัยที่สนใจสามารถดำเนินการกรอกข้อมูลเพื่อเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย โดยส่งเอกสารมาที่กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 8 […]

ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รุ่นที่ 1

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ วช. ปฐมนิเทศ (ลูกไก่) โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม […]