ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

ประกาศกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามเรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยมหาสารคามเรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคามตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะเชี่ยวชาญเฉพาะหรือประเภททั่วไป (พนักงานที่จ้างตามสัญญาจ้างไม่เกิน 4 ปี)(ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ)

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคามตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะเชี่ยวชาญเฉพาะหรือประเภททั่วไป (พนักงานที่จ้างตามสัญญาจ้างไม่เกิน 4 ปี)เลขประจำตำแหน่ง/ตำแหน่ง 314003 นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

ผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และตำแหน่งพนักงานทั่วไป