รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้ง ที่ 2สอบแข่งขันในวันที่ 28 กันยายน 2567 […]

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ครั้งที่ 2

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันลูกจ้างชั่วคราว สังกัด กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขัน ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวสังกัด กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2567

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัด กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ) สังกัดกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะในกรณีตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะ ใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ ระดับตำแหน่งชำนาญการพิเศษ(ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ) สังกัดกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2567

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2567สังกัด กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักอธิการบดี จำนวน 52 อัตรา