ประกาศหลักเกณฑ์ทุนนักวิจัย

ประกาศหลักเกณฑ์ทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก-Postdoctoral-2567ประกาศหลักเกณฑ์ทุนวิจัยสำหรับอาจารย์เพื่อส่งเสริมนักวิจัยหลังปริญญาตรี-Postgraduate-2567ประกาศหลักเกณฑ์ทุนมุ่งเป้าสู่เชิงพาณิชย์-2567ประกาศหลักเกณฑ์ทุนวิจัยสำหรับอาจารย์เพื่อส่งเสริมนักวิจัยหลังปริญญาโท-Postmaster-2567 สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ > res.msu.ac.th > ทุนวิจัย > ทุนภายใน

ประชาสัมพันธ์ประกาศหลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ประชาสัมพันธ์ประกาศหลักเกณฑ์การขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ทั้งนี้ นักวิจัยที่สนใจสามารถดำเนินการส่งเอกสารเพื่อเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย โดยส่งเอกสารมาที่กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 4 […]

ประกาศผลการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยฯ และค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความวิจัยฯ ประจำปี 2566

ประชาสัมพันธ์ประกาศผลทุน H-index ครั้งที่2

ประกาศผลการพิจารณาทุนส่งเสริมการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติที่มี H-index ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2

ประชาสัมพันธ์ประกาศผลการพิจารณาทุน จำนวน 2 ประเภททุน

ประชาสัมพันธ์ประกาศผลการพิจารณาทุน จำนวน 2 ประเภททุน ดังนี้ 1. ทุนส่งเสริมการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ (Fast Track) ครั้งที่ […]

ประชาสัมพันธ์ประกาศผลการพิจารณาการสนับสนุนทุนวิจัยเงินรายได้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประชาสัมพันธ์ประกาศผลการพิจารณาการสนับสนุนทุนวิจัยเงินรายได้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประชาสัมพันธ์ประกาศผลการพิจารณาทุน

ประชาสัมพันธ์ประกาศผลการพิจารณาทุน จำนวน 2 ประเภททุน ดังนี้ 1. ทุนส่งเสริมการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ (Fast Track) ครั้งที่ […]

การจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการ

ตามที่ กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ได้ประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและการให้ทุนสนับสนุน โดยใช้งบประมาณสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ประจำปี 2566 แก่อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม […]