ประกาศรับข้อเสนอโครงการทำนุฯรอบ4

เปิดรับข้อเสนอโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมระดับนานาชาติและโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบที่ 4)

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 3/2566

เมื่อวันจันทร์ ที่ 10 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 – 12.00 […]

ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ประจำปีงบประมาณ 2566