รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2

ครั้งที่ 2

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้ง ที่ 2
สอบแข่งขันในวันที่ 28 กันยายน 2567 ณ ห้องประชุมศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม ชั้น 1