ประชาสัมพันธ์ ขยายระยะเวลารับทุนอุดหนุน Fundamental Fund (เพิ่มเติม)

FF-เพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์ ขยายระยะเวลารับทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประเภท Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (เพิ่มเติม) ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 29 กันยายน 2566 นี้เท่านั้น