ประชาสัมพันธ์ประกาศหลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุน (Science & Technology development fund; ST)

ST

ประชาสัมพันธ์ประกาศหลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science & Technology development fund; ST) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2566