ประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนวิจัยประจำปีงบประมาณ 2567

cover-ทุนอุดหนุน
  • ประเภทส่งเสริมอาจารย์และวิจัย
  • ประเภทส่งเสริมการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ (Fast Track)
  • ประเภทศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Visiting Professor)
  • ประเภทผู้ช่วยนักวิจัย

แบบฟอร์ม