บุคลากรกองส่งสริมการวิจัยและบริการวิชาการเข้าร่วมฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ โดย บุคลากรทางการแพทย์

CPR

วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2566 บุคลากรกองส่งสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เข้าร่วมฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ โดย บุคลากรทางการแพทย์
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม