ประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านวิจัยของหน่วยงาน เพื่อกำกับ/ติดตามการดำเนินงานด้านวิจัย

cover

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ดำเนินการจัดประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านวิจัยของหน่วยงาน เพื่อกำกับ/ติดตามการดำเนินงานด้านวิจัย ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ RN204 สำนักศึกษาทั่วไป โดย ศาสตราจารย์อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วิจัย และนวัตกรรม