โครงการตามแบบ “มมส.การบริการวิชาการ 2567”

มมส.การบริการวิชาการ 2567

ประชาสัมพันธ์ อาจารย์ นักวิจัย !! กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับข้อเสนอโครงการ โครงการบริการวิชาการแบบบูรณาการเพื่อสร้างนวัตกรรมและชุมชุนต้นแบบสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2 ผู้ขอรับทุนจัดทำข้อเสนอโครงการตามแบบ “มมส.การบริการวิชาการ 2567” จำนวน 4 ชุด โดยสามารถดาวน์โหลดประกาศรับข้อเสนอโครงการและแบบฟอร์ม ได้ที่ https://shorturl.asia/Ayvn2 และจัดส่งมายังกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ภายในวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2566หรือทาง e-mail : [email protected] วงเงินสนับสนุน ดังนี้ – กรณีชุดโครงการ สนับสนุนชุดโครงการละไม่เกิน 600,000 บาท – กรณีโครงการเดี่ยว สนับสนุนโครงการละไม่เกิน 150,000 บาท