โครงการบริการวิชาการแบบบูรณาการเพื่อสร้างนวัตกรรมและชุมชนต้นแบบสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

SDGs (FTMR)

วันอังคาร ที่ 27 มิถุนายน 2566 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมกับคณะวิทยาการสารสนเทศ และคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาสัยมหาสารคาม ได้จัด “โครงการบริการวิชาการแบบบูรณาการเพื่อสร้างนวัตกรรมและชุมชนต้นแบบสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566”
“โครงการการสร้างชุมชนต้นแบบด้านการใช้เทคโนโลยีการหมักจากเชื้อจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ (probiotics) ในการผลิตอาหารสัตว์จากวัตถุดิบในท้องถิ่นและเศษเหลือทางการเกษตร เพื่อยกระดับเป็นสินค้าอาหารสัตว์ของชุมชน สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
โดยมี ผศ.ดร.วาสนา ศิริแสน อาจารย์ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ
กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตอาหารโค กระบือ (FTMR) ต้นทุนต่ำจากวัสดุในท้องถิ่น
ช่วงเช้า
เวลา 09.30 น. กล่าวต้อนรับและเปิดโครงการ โดย อาจารย์ ดร.ฤทธิไกร ไชยงาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและนวัตกรรมที่ยั่งยืน
เวลา 10.00 – 11.00 น. ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการเลือกใช้วัตถุดิบอาหารในชุมชนเลี้ยงโคกระบือ และเลี้ยงโคให้ผลผลิตสูงแต่ต้นทุนต่ำทำได้อย่างไร
โดย ผศ.ดร.วาสนา ศิริแสน อาจารย์ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ผู้รับผิดชอบโครงการ)
เวลา 11.00 – 12.00 น. ผู้เชี่ยงชาญด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ให้ความรู้เรื่องสายพันธุ์ที่เหมาะกับการเลี้ยงขุนให้ต้นทุนต่ำผลผลิตสูง
โดย อาจารย์ ดร.วุฒิชัย เคนไชยวงค์ อาจารย์ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ช่วงบ่าย (ภาคปฏิบัติ)
การลงมือผสมอาหารสูตรรวมแบบหมัก (FTMR) สำหรับโค กระบือ เสร็จแล้วให้ชุมชนนำกลับบ้านหมักทิ้งไว้ 21 วัน แล้วสามารถนำไปใช้ได้เลย…
สถานที่ในการจัดอบรม
ศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดล CLM หนองนา บ้านเฮา บ้านเหล่าอีหมัด ต.หนองเหม็ก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม

SDGs (FTMR)