การถ่ายทอดนวัตกรรมการเลี้ยงปลากัดด้วยระบบน้ำหมุนเวียน และเปลี่ยนถ่ายน้ำด้วยเทคโนโลยี loT แก่กลุ่มเพาะเลี้ยงปลากัด จังหวัดมหาสารคาม

SDGs-loT

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ลงพื้นที่ติดตามโครงการ
📌 “การถ่ายทอดนวัตกรรมการเลี้ยงปลากัดด้วยระบบน้ำหมุนเวียน และเปลี่ยนถ่ายน้ำด้วยเทคโนโลยี loT แก่กลุ่มเพาะเลี้ยงปลากัด จังหวัดมหาสารคาม” ภายใต้ “โครงการบริการวิชาการแบบบูรณาการเพื่อสร้างนวัตกรรมและชุมชนต้นแบบสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2566
📌วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2566 2566 ณ ห้องประชุมศูนย์ 1 (TA201) คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
💛กิจกรรม
📍- บรรยายขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) และผุ้ประกอบการด้านการประมง (ทบ. 2)
👉โดย นายยงยุทะ สุดมี
(หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม)
📍- เสวนาสถานการณ์ ทิศทางแนวโน้มการตลาดปลาสวยงาม (ปลากัด)
👉โดย นายพรเลิศ ยืนสง่ามั่นคง
(กรรมการผู้จัดการ CGS interfarm Thailand Co.,Ltd)
📍- ถ่ายทอดเทคโนโลยี และสาธิตนวัตกรรมการเลี้ยงปลากัดด้วยระบบน้ำหมุนเวียน และการเปลี่ยนถ่ายน้ำด้วยเทคโนโลยี IoT
👉โดย ผศ.อนิรุทธ์ โชติถนอม
(คณะวิทยาการสารสนเทส มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
👉โดย นายสมชาย ศรีรักษา
(ผู้จัดการฟาร์ม “บ้านนอกปลาทองฟาร์ม)

SDGs  loT