การจัดทำต้นแบบหรือแพทเทิร์นสำหรับผลิตภัณฑ์จากเศษผ้าไหม แก่กลุ่มชาวบ้านหนองผือ ตำบลก้ามปู อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

SDGs SILK

วันศุกร์ที่ 7 กรกฏาคม 2566 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ลงพื้นที่ติดตาม การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่อง การจัดทำต้นแบบหรือแพทเทิร์นสำหรับผลิตภัณฑ์จากเศษผ้าไหม แก่กลุ่มชาวบ้านหนองผือ ตำบลก้ามปู อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม” ภายใต้ “โครงการบริการวิชาการแบบบูรณาการเพื่อสร้างนวัตกรรมและชุมชนต้นแบบสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ประจำปีงบประมาณ 2566″ โดยคณะเทคโนโลยี ร่วมกับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ และ คณะการบัญชีและการจัดการหลักสูตร เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ
📌โดยมีรายละเอียดของกิจกรรมดังนี้
💚ช่วงเช้า
📍 – กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม และรายงานวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการ
👉โดย ผศ.ดร.เมธาวี รอตมงคลดี (หัวหน้าโครงการ)
📍- กล่าวเปิดงาน
👉โดย ผศ.ดร. วิภาวี ไทเมืองพล (รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
คณะเทคโนโลยี)
📍 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำต้นแบบหรือแพทเทิร์นสำหรับผลิตภัณฑ์จากเศษผ้าไหม
👉วิทยากร : อาจารย์สายฝน จำปาทอง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
💚ช่วงบ่าย
📍 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำต้นแบบหรือแพทเทิร์น สำหรับผลิตภัณฑ์จากเศษผ้าไหม (ต่อ)
👉วิทยากร : อาจารย์สายฝน จำปาทอง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์

SDGs SILK