โครงการพัฒนาสมรรถะของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (ฐม.) ในการคัดกรองและการดูแลผู้สูงอายุที่เสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อม ระยะที่ 2

SDGs ฐม

เมื่อวันพุธ ที่ 14 มิถุนายน 2566 คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาสัยมหาสารคาม ได้จัด”โครงการพัฒนาสมรรถะของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (ฐม.) ในการคัดกรองและการดูแลผู้สูงอายุที่เสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อม ระยะที่ 2″
โดยมี รศ.ดร.ภมรพรรณ์ ยุระยาตร์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ
ภายใต้ “โครงการบริการวิชาการแบบบูรณาการเพื่อสร้างนวัตกรรมและชุมชนต้นแบบสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566”
ณ ห้องประชุมสิกขาลัย (ห้องประชุมชั้น 3) อาคารวิทยพัฒนา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาสัยมหาสารคาม
กิจกรรมการอบรม
08.30 – 08.45 น. กล่าวเปิดงาน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ชูกำแพงคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
08.45 – 10.30 น. ติดตามผลการคัดกรองแลการดูแลผู้สูงอายุที่เสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อม ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
โดย ทีมผู้วิจัย
10.45 – 12.00 น. อภิปรายปัญหาและอุปสรรคในการคัดกรองและการดูแลผู้สูงอายุที่เสียงต่อภาวะสมองเสื่อม ของ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
โดย ทีมผู้วิจัย
13.00 – 16.30 น. การวางแผนการดำเนินงานในการคัดกรองและการดูแลผู้สูงอายุที่เสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อม ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ระยะที่ 3
โดย ทีมผู้วิจัย

SDGs ฐม