ประชุมคณะกรรมการบริหารงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 3/2566

เมื่อวันจันทร์ ที่ 10 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี คณะกรรมการบริหารงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประชุมครั้งที่ 3/2566 มีวาระเพื่อพิจารณาแนวทางการจัดสรรทุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25667 และพิจารณาข้อเสนอโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่มา : กลุ่มงานส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น