ผลการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยฯ

ผลการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยฯ และค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความวิจัยฯ ประจำปี 2566