ประกาศผล โครงการบริการวิชาการแบบบูรณาการเพื่อสร้างนวัตกรรม ครั้งที่ 4

ประกาศผลการพิจารณาการจัดสรรทุนอุดหนุน โครงการบริการวิชาการแบบบูรณาการเพื่อสร้างนวัตกรรม และชุมชนต้นแบบสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 4