ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะเชี่ยวชาญเฉพาะหรือประเภททั่วไป (พนักงานที่จ้างตามสัญญาจ้างไม่เกิน 4 ปี)
(ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ)