เครื่องกระตุ้นการงอก เมล็ดพันธุ์ด้วยสนามแม่เหล็ก

“เครื่องกระตุ้นการงอก เมล็ดพันธุ์ด้วยสนามแม่เหล็ก” 📌หลักการ การใช้สนามแม่เหล็กเพื่อเปลี่ยนโครงสร้างขนาดการรวมตัวโมเลกุลของน้ำที่มีขนาดใหญ่ (ขนาด 50 โมเลกุล) ภายในเซลล์ของเมล็ดให้มีขนาดการรวมตัวโมเลกุลเล็กลงที่มีความเสถียร (ขนาด 5 โมเลกุล) อีกทั้งยังมีผลทำให้องศาภายในโมเลกุลของน้ำมีองศาที่ลดลงสามารถทำปฏิกิริยากับสารต่างๆ ภายในเซลล์เมล็ดได้สูงขึ้น มีผลต่อการเกิดเมตาโบลิซึมในกระบวนการงอกมีประสิทธิภาพสูง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดและองค์ประกอบทางชีวเคมีของเมล็ดแต่ละชนิด 📌จึงจำเป็นต้องมีการศึกษาความเข้มข้นของสนามแม่เหล็กและระยะเวลาในการให้สนามแม่เหล็กที่เหมาะสมกับเมล็ดพันธุ์พืชชนิดต่างๆ เพื่อนำนวัตกรรมการกระตุ้นการงอกของเมล็ดพันธุ์มาใช้ในการพัฒนาผลงานวิจัยการเกษตรต่อไป 📍ผลงานวิจัย ผศ.ดร.พีระยศ แข่งขัน คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมจัดนิทรรศการ “วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” เพื่อยกระดับการเกษตรสู่การทำเกษตรมูลค่าสูง” ในงาน “การประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” (อกท.) ระดับชาติ ครั้ง ที่ 43 ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม พ.ศ.2566 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร #คณะเทคโนโลยี #กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ #มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่มา : งานประชุม อกท. ระดับชาติ ครั้งที่ 43 สถานที่ : ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร