การให้บริการทางสัตวแพทย์ เพื่อน้ำนมปลอดสาร ปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย

การให้บริการทางสัตวแพทย์ เพื่อน้ำนมปลอดสาร ปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย (Building community enterprise) แอพพลิเคชั่นเซียนแดรี่ (เซียนวัว) (Zyanwoa.com) 📌พัฒนาโดยนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.มนกานต์ อินทรกำแหง (คณะสัตวแพทยศาสตร์) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรตระกูล สมบัติธีระ (คณะวิทยาการสารสนเทศ) และ บริษัท ซินเทลลิเจนท์ จำกัด 📌เข้าร่วมจัดนิทรรศการ “วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” เพื่อยกระดับการเกษตรสู่การทำเกษตรมูลค่าสูง” ในงาน “การประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” (อกท.) ระดับชาติ ครั้ง ที่ 43 ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม พ.ศ.2566 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร ที่มา : งานประชุม อกท. ระดับชาติ ครั้งที่ 43 สถานที่ : ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร