การประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) ระดับชาติ ครั้ง ที่ 43

คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 📌หน่วยปฏิบัติการ อว.ส่วนหน้า จังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมจัดนิทรรศการ “วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” เพื่อยกระดับการเกษตรสู่การทำเกษตรมูลค่าสูง” ในงาน “การประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” (อกท.) ระดับชาติ ครั้ง ที่ 43 ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม พ.ศ.2566 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 📌โดยนำผลงานวิจัย “เครื่องกระตุ้นความงอกเมล็ดพันธุ์ด้วยสนามแม่เหล็ก” พัฒนาและวิจัย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระยศ แข็งขัน คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 📌การให้บริการทางสัตวแพทย์ เพื่อน้ำนมปลอดสาร ปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย (Building community enterprise) แอพพลิเคชั่นเซียนแดรี่ (เซียนวัว) (Zyanwoa.com) พัฒนาโดยนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.มนกานต์ อินทรกำแหง (คณะสัตวแพทยศาสตร์) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรตระกูล สมบัติธีระ (คณะวิทยาการสารสนเทศ) และ บริษัท ซินเทลลิเจนท์ จำกัด ภายในงานมีการแข่งขันวิชาการ และนิทรรศการทางการเกษตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ต่างๆ มากมาย รวมถึง พันธุ์พืชทางการเกษตร และสินค้า otop ที่มา : งานประชุม อกท. ระดับชาติ ครั้งที่ 43 สถานที่ : ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร