มรดกทางวัฒนธรรม ฮีตเดือนสี่ ประเพณีบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2566

วันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม​ กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ​ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม​ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์​ ดร.นริศ สินศิริ (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาพื้นที่นาสีนวนและเกษตรอัจฉริยะ) และบุคลากรกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ​ ได้แห่และถวายต้นกัณฑ์หลอน รวมถึงนำโรงทานเข้าร่วมงาน “มรดกทางวัฒนธรรม ฮีตเดือนสี่ ประเพณีบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2566” หนึ่งในชุดโครงการทำนุบำรุงศิลปวํฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม