เปิดรับข้อเสนอโครงการ โครงการบริการวิชาการแบบบูรณาการเพื่อสร้างนวัตกรรมและชุมชนต้นแบบสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับข้อเสนอโครงการ โครงการบริการวิชาการแบบบูรณาการเพื่อสร้างนวัตกรรมและชุมชนต้นแบบสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผู้ขอรับทุนจัดทำข้อเสนอโครงการตามแบบ “มมส.การบริการวิชาการ 2567” จำนวน 4 ชุด โดยสามารถดาวน์โหลดประกาศรับข้อเสนอโครงการและแบบฟอร์ม ได้ที่ https://webresearch.msu.ac.th และจัดส่งมายังกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ภายในวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2567หรือทาง e-mail : [email protected] วงเงินสนับสนุน ดังนี้ – กรณีพื้นที่ขยายผล Area based เดิมของมหาวิทยาลัย พื้นที่ละไม่เกิน 200,000 บาท – กรณีประเด็นขยายผล Issue based เดิมของมหาวิทยาลัย ประเด็นละไม่เกิน 200,000 บาท – กรณีพื้นที่ขยายผลการดำเนินงานโครงการ U2T for BCG ตำบลละไม่เกิน 200,000 บาท – กรณีพื้นที่ใหม่ โครงการละไมเกิน 200,000 บาท อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดแบบฟอร์ม >>> https://shorturl.asia/2DbZW