มหาวิทยาลัยมหาสารคามกับการก้าวสู่มหาวิทยาลัยวิจัยระดับแนวหน้าของโลก

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อเข้าสู่มหาวิทยาลัยกลุ่มการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงาน พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “มหาวิทยาลัยมหาสารคามกับการก้าวสู่มหาวิทยาลัยวิจัยระดับแนวหน้าของโลก และ ศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วิจัยและนวัตกรรม นำอาจารย์ นักวิจัย บุคลากรเข้าร่วมโครงการระหว่างวันที่ 25 -27 พฤศจิกายน 2565 ณ วรัญญารีสอร์ท อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

โครงการดังกล่าว จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้มีความรู้ความเข้าใจและร่วมกำหนดกรอบ – เป้าหมาย – ผลลัพธ์ ตามยุทธศาสตร์การวิจัย (3F) เพื่อพัฒนาแผนงานวิจัย ชุดโครงการวิจัย โครงการวิจัย และข้อเสนอโครงการวิจัย นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมให้บุคลากร ได้มีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่หน่วยงานวิจัยภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคามมากยิ่งขึ้น และตอบสนองต่อวิสัยทัศน์การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย

กิจกรรมในโครงการ รับฟังการบรรยาย “แผนยุทธศาสตร์การพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2566-2570” โดย ศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง ประชุมกลุ่มย่อย แลกเปลี่ยน ทำความเข้าใจกรอบแผนงานวิจัยร่วมกัน กำหนดเป้าหมายผลลัพธ์ และตัวชี้วัดในระดับแผนงานวิจัย ประกอบด้วย Food Security , Functional Food ,Future Food โดยมี ศาสตราจารย์ไพโรจน์ ประมวล ,ศาสตราจารย์ศิริธร ศิริอมรพรรณ ,รองศาสตราจารย์ปิยะภัทร บุษบาบดินทร์ ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทยหญิงสุกัญญา ลีทองดี และนายภูมิภักด์ พิทักษ์เขื่อนขันธ์ เป็นวิทยากรประจำกลุ่ม

ภาพ/ข่าว : บุณฑริกา ภูผาหลวง
ที่มา : กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ