โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อวันที่ 5 – 7 พฤศจิกายน 2565

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ได้ดำเนินจัดโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2566 นำโดย ศาสตราจารย์อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วิจัย และนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์นริศ สินศิริ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาพื้นที่นาสีนวนและเกษรตอัจฉริยะ และอาจารย์ฤทธิไกร ไชยงาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและการพัฒนาที่ยั่งยืน  เป็นวิทยากรในการโครงการดังกล่าว

ณ โรงแรม ดี วารี จอมเทียนบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี