ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์

ตามที่ กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดำเนินการแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม […]

ประชาสัมพันธ์ ผู้มีความสนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 2 กันยายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วช. และ ม.มหาสารคาม ขอเชิญชวน ผู้มีความสนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม […]

ประชาสัมพันธ์ประกาศหลักเกณฑ์การจัดตั้งและสนับสนุนหน่วยวิจัย ศูนย์วิจัย และศูนย์เชี่ยวชาญ เฉพาะทาง พ.ศ. 2565

ตามที่ กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ได้จัดทำประกาศหลักเกณฑ์การจัดตั้งและสนับสนุนหน่วยวิจัย ศูนย์วิจัย และศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง พ.ศ. 2565เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์/นักวิจัยได้พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ และเพื่อพัฒนาหน่วยวิจัย ศูนย์วิจัย และศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางให้มีความสามารถพัฒนางานวิจัยไปสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ […]