ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ

ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม


ระเบียบว่าด้วยการบริหารวารสารวิชาการปี-2560-1


รูปแบบการตั้งค่าการพิมพ์หนังสือราชการ


การวิจัยทุนภายใน


การวิจัยทุนภายนอก


จริยธรรมการวิจัย

จริยธรรมการวิจัยในคน

จริยธรรมการวิจัยในสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

ความปลอดภัยทางชีวภาพ


การจ่ายตอบแทนค่าตีพิมพ์

การจ่ายตอบแทนค่าตีพิมพ์


บริการวิชาการ


เอกประกอบโครงการบ่มเพาะนักวิจัย


ทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย

ทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย


เอกสารขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบภาษา


แบบประเมิน วงรอบ 2 ปีงบประมาณ 2566