เกี่ยวกับกองส่งเสริมการวิจัย

ความเป็นมา / สภาพปัจจุบัน

ในปัจจุบันกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นหน่วยงานในสังกัด สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และเป็นหน่วยงานหนึ่งที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2538 ซึ่งในปัจจุบันมีส่วนงานภายในสำนักงานอธิการบดี จำนวน 12 หน่วยงาน ได้แก่ กองกลาง กองแผนงาน กองบริการการศึกษา กองกิจการนิสิต กองคลังและพัสดุ กองทะเบียนและประมวลผล กองอาคารและสถานที่ กองการเจ้าหน้าที่ กองส่งเสริมและบริการวิชาการ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา และสำนักตรวจสอบภายใน โดยมีภารกิจหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการที่จะให้การดำเนินการตามภารกิจดังกล่าวเป็นไปอย่างมีทิศทางเกิดประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพนั้น หากสำนักงานอธิการบดีมีแผนกลยุทธ์ที่เหมาะสมที่มีพื้นฐานจากการวิเคราะห์สถานการณ์ที่ถูกต้องรู้จุดอ่อนจุดแข็งขององค์กร สามารถประเมินโอกาสและภัยคุกคามที่องค์กรเผชิญหน้าได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง ก็จะเป็นเครื่องมือที่สำคัญอันจะช่วยในการดำเนินภารกิจของสานักงานอธิการบดีบรรลุเป้าหมายได้เป็นอย่างดี การจัดทำแผนกลยุทธ์ของสำนักงานอธิการบดีจึงเป็นประเด็นสำคัญประการหนึ่งที่สานักงานอธิการบดีให้ความสำคัญ โดยแผนกลยุทธ์ดังกล่าว จะเป็นแผนแม่บทหลักระยะยาวของกองส่งเสริมการวิจัยฯ สำนักงานอธิการบดีในการกำหนดทิศทางการดำเนินการของกองส่งเสริมการวิจัยฯ สำนักงานอธิการบดี เป็นแผนแม่บทของการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณนอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการกำกับติดตามและประเมินผลการทำงานภายใต้ระบบการสร้างตัวชี้วัดผลการดำเนินงานตามระบบการบริหารงานสมัยใหม่ที่มุ่งเน้นการวัดผลการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม

ภารกิจ และหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน

ตามที่กล่าวมาแล้วกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานอธิการบดี จึงเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีบาทบาทสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม และได้ทบทวนและปรับแผนกลยุทธ์ของกองส่งเสริมส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2556 ขึ้น เพื่อให้กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ สามารถใช้แผนกลยุทธ์ดังกล่าวเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาองค์กรไปสู่ความสำเร็จอย่างมีทิศทางเป็นระบบและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต โดยที่กล่าวมา กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฏีกาจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2538 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 112 ตอนที่ 21ก เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2538 และได้แบ่งส่วนราชการตามประกาศของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลงวันที่ 14 มีนาคม 2548 ซึ่งมีรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นผู้บังคับบัญชา และมีผู้อำนวยการกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ เป็นผู้บังคับบัญชาฝ่ายปฏิบัติงาน โดยมีแนวทางในการพัฒนา ดังนี้

 • พัฒนาฐานและขอบเขตการวิจัย เพื่อรองรับการขยายตัวของกิจการวิจัย สร้างกลไกในการสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • พัฒนาและสนับสนุนแผนงานวิจัยที่มีลักษณะเป็นโครงการวิจัยระยะยาว ที่มีความร่วมกันหลากหลายสาขาวิชา และมีเป้าหมายสอดคล้องกับแผนวิจัยแม่บทของมหาวิทยาลัยมหาสารคามรวมทั้งแผนพัฒนาในระดับต่าง ๆ
 • พัฒนาในด้านการบริหาร จัดการ ประสานงาน ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาของฝ่ายต่าง ๆ ทั้งภายในสถาบันฯ คณะ และหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามให้สามารถดำเนินงานการวิจัยได้ตามแนวนโยบายและแผนงานวิจัย
 • พัฒนาและส่งเสริมเผยแพร่ผลงานการวิจัยและส่งเสริมให้มีการนำผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และระดับประเทศต่อไป
 • พัฒนาให้เป็นแหล่งเก็บรักษาความรู้ ในด้านการผลิตบุคลากรด้านการวิจัย รวมทั้งสร้างมาตรการในการควบคุมมาตรฐานการวิจัย
 • สนับสนุนและแสวงหาแหล่งทุนเพื่อสนับสนุนและพิจารณาจัดสรรทุนให้กับฝ่ายต่าง ๆ ของสถาบันฯ คณะ และหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • พัฒนาให้เป็นศูนย์หรือหน่วยงานประสานงานกลางเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนากับหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนภายในประเทศ และต่างประเทศ
 • พัฒนาให้เป็นสถานที่รวบรวมทะเบียนนักวิจัยโครงการวิจัย และเอกสารงานวิจัยที่สมบูรณ์ เพื่อเป็นพื้นฐานในการวางแผนงานวิจัย และเผยแพร่งานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • พัฒนาและให้การสนับสนุนการจัดสัมมนา การจัดหลักสูตรการอบรมเกี่ยวกับการวิจัยและการผลิตนักวิจัย ตลอดจนการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการวางแผนการดำเนินการวิจัยและโครงการวิจัยและตามมติที่ประชุมกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ครั้งที่ 4/2548 วันที่ 25 กรกฎาคม 2548 ได้มีมติเห็น ชอบให้มีการจัดแบ่งกลุ่มงานภายในใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจของกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มีระบบ กลไก การบริหารและดำเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น จึงได้มีการจัดรวมกลุ่มงานใหม่ ให้เหลือเพียง 6 กลุ่มงาน ภายใต้การกำกับดูแลของรองอธิการบดี ฝ่ายนโยบาย แผนและวิจัย และผู้อำนวยการกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ดังนี้
  • 1) กลุ่มงานส่งเสริมการวิจัย
  • 2) กลุ่มงานส่งเสริมการบริการวิชาการ
  • 3) กลุ่มงานส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
  • 4) กลุ่มงานส่งเสริมความร่วมมือกับอุตสาหกรรม
  • 5) กลุ่มงานเผยแพร่สารสนเทศการวิจัยและบริการวิชาการ
  • 6) กลุ่มงานบริหารทั่วไป

วัตถุประสงค์

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มีวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนองและสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ดังนี้

 1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานด้านการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

ปรัชญา
บริการด้วยใจ โปร่งใส มีประสิทธิภาพ
วิสัยทัศน์
เป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยบรรลุวิสัยทัศน์ (Top 5 ของประเทศ)
พันธกิจ

 1. ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม
 2. ส่งเสริมการบริการวิชาการ
 3. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 4. ส่งเสริมและเผยแพร่สารสนเทศการวิจัยและบริการวิชาการ
 5. ส่งเสริมการวิจัยและสร้างรายได้จากนวัตกรรมไหม
 6. ส่งเสริมให้บริการวิชาการและสร้างรายได้จากกิจการฟาร์ม
 7. ส่งเสริมและสร้างความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม
 8. ส่งเสริมการวิจัยและสร้างรายได้จากการให้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์

ค่านิยมองค์กร “TEAMWORK”

RESEARCH
RE = Resource – Efficient เป็นทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ
SE = Service Excellence เต็มที่ในการบริการ
AR = Awareness & Responsibility ตระหนักและรับผิดชอบในหน้าที่
CH = Creativity & Honesty สร้างสรรค์และโปร่งใสในการทำงาน

แนวทางในการพัฒนากองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ

 1. พัฒนาฐานและขอบเขตการวิจัย เพื่อรองรับการขยายตัวของกิจการวิจัย สร้างกลไกในการสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 2. พัฒนาและสนับสนุนแผนงานวิจัยที่มีลักษณะเป็นโครงการวิจัยระยะยาว ที่มีความร่วมกันหลากหลายสาขาวิชา และมีเป้าหมายสอดคล้องกับแผนวิจัยแม่บทของมหาวิทยาลัยมหาสารคามรวมทั้งแผนพัฒนาในระดับต่าง ๆ
 3. พัฒนาในด้านการบริหาร จัดการ ประสานงาน ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาของฝ่ายต่าง ๆ ทั้งภายในสถาบันฯ คณะ และหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามให้สามารถดำเนินงานการวิจัยได้ตามแนวนโยบายและแผนงานวิจัย
 4. พัฒนาและส่งเสริมเผยแพร่ผลงานการวิจัยและส่งเสริมให้มีการนำผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และระดับประเทศต่อไป
 5. พัฒนาให้เป็นแหล่งเก็บรักษาความรู้ ในด้านการผลิตบุคลากรด้านการวิจัย รวมทั้งสร้างมาตรการในการควบคุมมาตรฐานการวิจัย
 6. สนับสนุนและแสวงหาแหล่งทุนเพื่อสนับสนุนและพิจารณาจัดสรรทุนให้กับฝ่ายต่าง ๆ ของ
 7. สถาบันฯ คณะ และหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 8. พัฒนาให้เป็นศูนย์หรือหน่วยงานประสานงานกลางเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนากับหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนภายในประเทศ และต่างประเทศ
 9. พัฒนาให้เป็นสถานที่รวบรวมทะเบียนนักวิจัยโครงการวิจัย และเอกสารงานวิจัยที่สมบูรณ์ เพื่อเป็นพื้นฐานในการวางแผนงานวิจัย และเผยแพร่งานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 10. พัฒนาและให้การสนับสนุนการจัดสัมมนา การจัดหลักสูตรการอบรมเกี่ยวกับการวิจัยและการผลิตนักวิจัย ตลอดจนการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการวางแผนการดำเนินการวิจัย โครงการวิจัย

ยุทธศาสตร์

 1. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ
 2. ส่งเสริมสนับสนุนการให้บริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการภาคอุตสาหกรรมและภาคประชาชน
 3. ส่งเสริมสนับสนุนงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอีสานให้มีความโดดเด่นระดับนานาชาติ
 4. ส่งเสริมการพัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล