บุคลากร กองวิจัยส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

กลุ่มงานส่งเสริมการวิจัย

กลุ่มงานส่งเสริมการบริการวิชาการ

กลุ่มงานส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

กลุ่มงานเผยแพร่สารสนเทศการวิจัยและบริการวิชาการ

ผู้เชี่ยวชาญ