ติดต่อเรา

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Tel/Fax : 043-754-416
E-mail : [email protected]

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป Tel : 1758
กลุ่มงานบริการวิชาการ Tel : 1757
กลุ่มงานส่งเสริมการวิจัย Tel : 1755
กลุ่มงานส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมฯ Tel : 1757

ช่องทางสื่อสาร :

เพจ กองส่งเสริมการวิจัย ฯ
E-mail : กองส่งเสริมการวิจัยฯ