ติดต่อเรา

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
Tel/Fax : 043-754-416
E-mail : [email protected]

กลุ่มงานเผยแพร่สารสนเทศการวิจัยและบริการวิชาการ Tel : 1754
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป Tel : 1755
กลุ่มงานบริการวิชาการ Tel : 1757
กลุ่มงานส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมฯ Tel : 1757
กลุ่มงานส่งเสริมการวิจัย Tel : 1758

ช่องทางสื่อสาร :

เพจ กองส่งเสริมการวิจัย ฯ

ช่อง youtube